5 Key Solutions to Common Laser Welding DefectsLaser welding technology is increasingly applied in modern manufacturing, but it often encounters various welding defects in actual operation, which not only affect the appearance of the product but may also
Reading time: 2'

5 nyckellösningar på vanliga lasersvetsdefekter

Lasersvetsteknik har blivit en hörnsten inom tillverkning och ingenjörskonst, och erbjuder precision och effektivitet oöverträffad av traditionella metoder. Att behärska denna teknik kräver dock att man förstår och tar itu med dess vanliga fallgropar. Vi har rådfrågat branschexperter för att ge dig fem viktiga lösningar på de vanligaste lasersvetsdefekterna.

1. Hot Cracking

Hot cracking is a challenge that tests the skill of every laser welding technician. The key to preventing it lies in understanding the material's behavior under heat

"Varmsprickbildning är en utmaning som testar färdigheten hos varje lasersvetstekniker. Nyckeln till att förhindra det ligger i att förstå materialets beteende under värme", förklarar Dr. Emily Zhao, en materialvetare med över 15 års erfarenhet av lasersvetsforskning .

Lösning: Använd fylltråd och förvärm materialet. Fylltråd kompenserar för material som går förlorat till avdunstning och krympning, medan förvärmning dämpar kylningshastigheten och minskar stressen.

2. Porositet

Porosity can be the bane of a perfect weld, often hidden until a critical failure occurs
welding formation process

 

"Porositet kan vara förbannelsen av en perfekt svets, ofta dold tills ett kritiskt fel inträffar", säger Michael Chen, senior lasersvetsingenjör. "Förebyggande handlar om kontroll – att kontrollera ditt material och din miljö."

Lösning: Rengör arbetsstycket noggrant före svetsning och justera skyddsgasflödet för att säkerställa att gaser stöts ut effektivt från den smälta poolen.

3. Stänk

Spatter might seem minor, but it can significantly affect a product's finish and, in some cases, its functionality.

 

Enligt Alex Rivera, en svetstekniker med ett decenniums erfarenhet, "stänk kan verka mindre, men det kan avsevärt påverka en produkts finish och, i vissa fall, dess funktionalitet."

Lösning: Minska effekttätheten för att minimera stänk. Justering av svetsparametrar som hastighet och energitillförsel kan också hjälpa till att kontrollera den smälta poolens beteende.

4. Underskuren

Undercut is often a sign of rushing. It's a reminder that speed must be balanced with quality

 

"Underskärning är ofta ett tecken på rusning. Det är en påminnelse om att hastighet måste balanseras med kvalitet", säger Liu Wei, en projektledare som specialiserat sig på lasertillverkning.

Lösning: Kontrollera noggrant svetshastigheten och se till att monteringsavståndet är lämpligt. Detta gör att den smälta metallen fördelar sig jämnt, vilket undviker bildning av underskärningar.

5. Kollaps och gropar

Collapses and pits not only mar the surface but can also introduce weak points in the weld

 

Sophie Patel, en kvalitetssäkringsanalytiker, betonar vikten av estetik och integritet vid svetsning. – Kollapser och gropar förstör inte bara ytan utan kan också introducera svaga punkter i svetsen, säger hon.

Lösning: Att sänka energitätheten och justera svetshastigheten kan förhindra överdrivet djup av smältbassäng och bibehålla svetsens integritet och utseende.

 

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

  • Comments
  • DISQUS
    1 out of ...